« Den tredje mysteriemössan | Main | FO Vintersjalet »

22 januari 2018

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Heidi

Det är en sak som jag gillar med stickningen - att man ibland får förlita sig på någon annans goda omdöme när man köper garner i färger man normalt inte köper, för att få ett fint resultat:)

Men visst är det roligt när det man stickar uppskattas, även (eller i synnerhet) om det tog tid att göra klart:) Och den passar ju mottagaren alldeles utmärkt!

Det där med att det spelar roll vilka stickor man stickar med kan jag absolut relatera till. Och allteftersom utbudet ökar har jag blivit mer petig med vilka stickor jag använder till olika projekt:)

Ewa Svensson

Det där med stickor är spännande. Har precis beställt mina första fyrkantiga stickor ...

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

februari 2018

ti on to fre
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

My Photo

Podcast


Ravelry

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...