« Sensommaren 2017: Shetland | Main | Sticka retro i Linköping »

09 oktober 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Heidi

Å ena sidan tycker jag att den är jättefin. Men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka att tänk om mönstret hade inkluderat filtning (alltså att man hade stickat den större, med större stickor, och sedan kört den i tvättmaskinen...). Då hade den blivit både stadigare och mera användbar...

Men söt är den ju:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

oktober 2017

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

My Photo

Podcast


Ravelry

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...