« Sticka retro i Linköping | Main | Marie Wallin Fair Isle Club 3 »

15 oktober 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Heidi

Den var ny för mig, så jag tänker lägga det på minnet och göra likadant nästa gång jag stickar med långa flotteringar:)

Fast det var lite kul att det var en bok en bok hon refererade till, och inte internet när hon visade att din "nya" upptäckt redan beskrivits någon annanstans:)

Elisabeth Eklund

😘🌹

Efwa

Det ska jag också testa!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

november 2017

ti on to fre
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

My Photo

Podcast


Ravelry

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...