« Rams and yowes 2017 | Main | Sommaren 2017: Berlin »

16 september 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Heidi

Men shit alltså, Nancy Bush i baksätet... det är nog fler än jag som önskar att man kunde ha varit en mygga på bilrutan, och kunnat lyssna på er:)

Jag har lyssnat på podavsnitten och tycker (som alltid) att de är intressanta och spännande. Ni är duktiga på att plocka fram godbitar inom stickvärlen och förmedla på podden!

Bilder är aldrig fel, det är väl därför Instragram är så stort:) Jag hade nog gärna sett fler bilder i det här inlägget,sol, sommar och stickning kan ju aldrig vara fel men får istället se fram emot fler av dina bloginlägg:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

oktober 2017

ti on to fre
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

My Photo

Podcast


Ravelry

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...