« Det finns hopp | Main | Stickning på Västerbergs folkhögskola »

05 april 2017

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

EvaL8

Den nya koftan har en isydd ärm med hög ärmkulle. Den modellen skulle jag välja eftersom en sån ärm är bekvämare att ha på sig. Jag har stickat den gamla med ungefär de färgerna. Håller med om att den nya har lite snyggare färger. Det är alltid svårt att välja.

Åsa

Grundfärgerna i den senare varianten är snyggare tycker jag, men det guldljusgrönpistaschiga ..., är ju bara wow, wow, yeah, yeah! Det blir ett guldskimmer över hela koftan!

Maria

jag skulle göra en provlapp i den nya färgställningen också....

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)

maj 2017

ti on to fre
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

My Photo

Podcast


Ravelry

Blog powered by Typepad
Member since 11/2005
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...